Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου-Δικαιούχος 7


Ο ΤεΠαΚ ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2003 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Η έδρα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Λεμεσός.

Η Αποστολή μας

Να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου και να προάγει τη διά βίου μάθηση με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, να παράγει και να μεταδίδει την επιστημονική γνώση μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση προκλήσεων στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, να καταστεί καταλυτικός αρωγός της Πολιτείας και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η αποστολή επικεντρώνεται στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τρεις άξονες:

Εκπαίδευση
Έρευνα, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνογνωσίας
Κοινωνική Προσφορά

Εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο να εδραιωθεί ως διεθνές κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μέσω της προσφοράς ποιοτικών και ανταγωνιστικών προγραμμάτων τα οποία αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές και βιομηχανικές εξελίξεις, όπως επίσης και τις ανάγκες της αγοράς. Απευθυνόμενο σε υψηλού επιπέδου φοιτητές, προσφέρει σύγχρονη διδασκαλία συνδεδεμένη με εφαρμοσμένη έρευνα με σκοπό τη δημιουργία εργοδοτήσιμων και άρτια καταρτισμένων αποφοίτων. Ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, επιδιώκει επίσης, την προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης προς όφελος της κοινωνίας.

Έρευνα, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Το Πανεπιστήμιο να πρωτοπορεί στην παραγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και στην επίτευξη αριστείας στον διεθνή χώρο έρευνας. Με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων της κοινωνίας και της βιομηχανίας, τα αποτελέσματα της έρευνας που παράγονται στο Πανεπιστήμιο, μεταφέρονται ως τεχνογνωσία στην κοινωνία, τη βιομηχανία και τους παραγωγικούς φορείς για δημιουργία καινοτόμων λύσεων με σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για νέους επιστήμονες σε τομείς αιχμής.

Κοινωνική Προσφορά

Το Πανεπιστήμιο, ως ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στον κοινωνικόδιάλογο, προσφέροντας τεκμηριωμένες προτάσεις για σημαντικά κοινωνικο- οικονομικά ζητήματα. Μέσα από το δίκτυο συνεργαζόμενων κοινωνικών φορέων, το Πανεπιστήμιο προωθεί συνέργειες για προαγωγή του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της υγείας και του αθλητισμού.


Back To Homepage