Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου-ΣΤΕΚ-Δικαιούχος 5


Ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) ιδρύθηκε στις 26/6/1997 με στόχο να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης τουριστικής πολιτικής ώστε να τεθούν στέρεες βάσεις για την ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας του πιο ζωτικού τομέα της κυπριακής οικονομίας.

Ο ΣΤΕΚ επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και τη συσπείρωση όλων όσων ασπάζονται την ανάγκη προώθησης ολικά ποιοτικού τουρισμού. Αποτελούμενος από επίλεκτα στελέχη της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας, ο ΣΤΕΚ αποτελεί κινητήριο μοχλό για την επίτευξη της τόσο αναγκαίας ποιοτικής αλλαγής στον τουρισμό της Κύπρου.

Τακτικά Μέλη του ΣΤΕΚ είναι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 5*, 4* ή 3*, οργανωμένα διαμερίσματα πολυτελείας ή Α’ κατηγορίας και τουριστικά χωριά πολυτελείας ή Α’ κατηγορίας. Στα Συνδεδεμένα Μέλη κατατάσσονται επιχειρήσεις ή οργανισμοί ψηλής ποιοτικής στάθμης των οποίων ο κύκλος εργασιών επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την τουριστική κίνηση της χώρας.

Οι κύριες επιδιώξεις του ΣΤΕΚ είναι:

Η ποιοτική τουριστική και πολιτισμική προβολή της Κύπρου.

Η αναγνώριση της Κύπρου διεθνώς ως τουριστικού προορισμού ποιότητας.

Η ανάκτηση της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της Κύπρου.

Η καθολικότητα τουριστικής συνείδησης, η αλλαγή νοοτροπίας και η επαγγελματική δεοντολογία.

Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας μεταξύ των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Κύπρου.

Η έρευνα και μελέτη του τουρισμού της Κύπρου σε σχέση με τις απαιτήσεις και αναζητήσεις των συνεχώς αναδιαμορφούμενων αγορών προέλευσης της τουριστικής ροής.

Η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα, του ιστορικού πλούτου και του φυσικού, πολιτιστικού και ιστορικού περιβάλλοντος της Κύπρου.

Η στενή και α-κομματική συνεργασία με τους κρατικούς και άλλους συντελεστικούς παράγοντες ανάπτυξης του τουρισμού της Κύπρου.

Ο εκσυγχρονισμός της τουριστικής νομοθεσίας και η καταπολέμηση της πολυνομίας και της πολυαρχίας.

Η αναβάθμιση υπηρεσιών ώστε να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου.


Back To Homepage